Algemene voorwaarden

De verkoop geschiedt onder de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De goederen worden geleverd zoals bepaald in de bestelbon, op de website, of op de voorzijde van de factuur.

De eventueel opgegeven leveringstermijnen zijn slechts bij benadering en gelden enkel ten titel van inlichting.  Zij zijn derhalve niet bindend.  Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Klachten worden slechts aanvaard indien ze aan de verkoper schriftelijk ter kennis zijn gebracht uiterlijk binnen de 4 dagen na de levering.

Eventuele verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien ze met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen 30 dagen na levering schriftelijk zijn ingediend en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen.

De eventuele vergoeding zal de prijs van de goederen niet overschrijden.

De prijs is betaalbaar uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

Elke achterstallige factuur zal van rechtswege en zonder verdere aanmaning worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het factuurbedrag, wat overeenkomt met de hinder die de verkoper in voorkomend geval ondergaat en met de in dit verband gemaakte administratiekosten.  Daarenboven is er per begonnen maand een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% op jaarbasis.

De koper hoort de goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de 4 dagen na levering zijn geformuleerd, worden niet meer aanvaard.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten.

Onverminderd hetgeen bepaald is in art. 4 moet in geval van betwisting de factuur geprotesteerd worden binnen de 4dagen na ontvangst.

Op huidige overeenkomst is alleen het Belgisch recht van toepassing.

Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat in geval van betwisting alleen de Belgische Rechtbanken, en meer bepaald deze van Turnhout, bevoegd zijn.